Regulamin Konkursu „Dzień Matki 2021” Bialcon.pl

Bialcon konkurs DM 1

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Dzień Matki 2021” (dalej jako „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Bialcon Spółka Akcyjna z siedzibą Białej Podlaskiej (21-500) przy ul. Celników Polskich 14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000377159 (dalej jako „Organizator”),z którym można kontaktować się na adres
  e-mail: marketing@bialcon.pl .
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.
 4. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych.

§ 2. Miejsce i czas trwania Konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook na profilu BIALCON znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/BIALCON (dalej jako „Fanpage”).
 2. Konkurs trwa od 25.05.2021 do 26.05.2021 do godziny: 23:59.
 3. Początkiem trwania Konkursu jest moment opublikowania na Fanpage’u postu z treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu 25.05.2021.
 4. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe można udzielać od momentu publikacji postu, o którym mowa w ustępie powyżej.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 27.05 za pośrednictwem Fanpage’a.
 6. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u.

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Uczestnik”) z wyłączeniem pracowników Organizatora. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie czynności konkursowej. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest:
 1. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
 2. spełnienie warunków wskazanych w Regulaminie oraz wykonanie Zadania Konkursowego umieszczonego na Fanpage’u oraz określonego w paragrafie poniższym.

§ 4. Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu komentarza, z odpowiedzą na pytanie dot. pomysłu na spędzenie dnia matki, pod postem konkursowym na Fanpage’u w serwisie Facebook.
 2. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania jednego Zadania Konkursowego.
 3. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
 4. W konkursie zostanie wybranych 10 (dziesięciu) laureatów.
 5. Spośród prawidłowo wykonanych zadań konkursowych komisja konkursowa wyłoni 10 (dziesięciu) laureatów, biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria: oryginalność, ciekawość, poprawność merytoryczną i stylistyczną. W skład komisji konkursowej wchodzą reprezentanci Działu Projektowego BIALCON: Barbara Chwesiuk, Wioletta Mitręga, Monika Sanecka.
 6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

§ 5. Nagroda

 1. Nagrodą dla każdego z laureatów jest kod rabatowy w wysokość 30% na usługi dostępne w domenie https://bialcon.pl/ na produkty nieprzecenione z indeksami: A,B,R,L, którego będzie można użyć przy składaniu zamówienia do dnia 30.06.2021 roku.
 2. Kod rabatowy jest do jednorazowego użytku. Rabaty nie sumują się. Niewykorzystane w terminie kody ulegają anulowaniu.
 3. Nagroda przyznawana jest imiennie i nie może być wykorzystana przez osoby trzecie.
 4. Każda nagroda nie podlega wypłacie w wysokości 10 %, która wpłacona zostanie przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku od nagrody zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. W celu odebrania nagrody Uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych (potwierdzenie):
 1. adres e-mail;
 2. Imię i nazwisko;
 3. adres zamieszkania.
 1. Brak potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z nagrody.
 2. Nagrody przyznane w Konkursie zostaną wysłane drogą elektroniczną na podany adres e-mail Uczestnika do 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3.
 3. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani inne nagrody rzeczowe.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy oraz opublikować Zadanie Konkursowe Uczestnika na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych zadań konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu Regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy Uczestnik Konkursu odpowiada za naruszenie postanowień Regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu w przypadku:
 1. podania fałszywych danych osobowych na Facebooku;
 2. udziału w Konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku;
 3. zablokowania konta użytkownika na Facebooku;
 4. udziału w Konkursie osoby poniżej 18. roku życia;
 5. posługiwania się przez Uczestnika Konkursu nazwami innych użytkowników lub ich

oznaczeniami

Zadania Konkursowego Uczestnika:

 • niezgodnego z niniejszym Regulaminem lub Regulaminem serwisu Facebook;
 • zawierającego treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
 • naruszającego prawo, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich;
 • zawierającego logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż BIALCON.
 1. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle Uczestnikowi w formie wiadomości prywatnej na Facebook’u.

§ 7. Prawa autorskie i zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że opublikowane przez niego Zadanie konkursowe wolne jest od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Laureat Konkursu w związku z otrzymaniem Nagrody udziela Organizatorowi Konkursu nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na udostępnianie i rozpowszechnianie wysłanego przez niego Zadania Konkursowego na polach eksploatacji określonych art. 50 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, a także polach eksploatacji polegających na dalszym rozpowszechnianiu Zadania Konkursowego w ramach serwisów społecznościowych i stronach internetowych należących bądź zarządzanych przez Organizatora. Wynagrodzenie za udzielenie licencji na każdym polu eksploatacji określonym Regulaminem ujęte jest w ramach otrzymanej Nagrody.
 3. Przystąpienie do Konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone czasowo korzystanie i rozpowszechnianie treści komentarza Uczestnika
  (która zawiera także nazwę profilu autora) w celach związanych z promocją lub reklamą Organizatora. Organizator upoważniony jest w szczególności do udostępniania i rozpowszechniania Zadania konkursowego Uczestnika w ramach serwisów społecznościowych i stronach internetowych należących bądź zarządzanych przez Organizatora.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)
 3. Dane osobowe podawane w związku z udziałem w Konkursie przetwarzane są w celu:
 1. udziału w Konkursie, prowadzenia Konkursu, w tym przekazania Nagród, na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. rozpatrywania reklamacji jako uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń jako uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe laureatów Konkursu oraz osób odbierających Nagrody mogą być przekazane podmiotom odpowiedzialnym za wydanie Nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem Nagród.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wydania Nagród będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, chyba że mimo odwołania zgody przepisy obowiązującego prawa umożliwiają przechowywanie w danym zakresie danych.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w określonych sytuacjach, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych przez Uczestnika jednakże konsekwencją jest dobrowolne, ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w Konkursie lub wydania Nagrody.
 5. Dane nie będą przetwarzane w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Uczestnika.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich/organizacji międzynarodowych.

§ 9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 (trzydziestu) dni.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u.
 2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na Fanpage.
 3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uczestnik wyraża zgodę otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Uczestnik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając w tym temacie wiadomość na adres e-mail Organizatora: marketing@bialcon.pl .
 5. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie zgłoszenia w drodze wiadomości w serwisie Facebook lub na adres e-mail Organizatora, wskazany w ustępie powyższym.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 7. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Więcej inspiracji

Slider

Zobacz również

Kolekcje Bialcon

Sprawdź najnowsze kolekcje na naszym sklepie online! Wyjątkowe produkty wykonane z najwyższej jakości tkanin takich jak wiskoza, bawełna, len. Bialcon to awangardowe konstrukcje i abstrakcyjne nadruki. Szczególny akcent stawiany jest na detale, które zyskują przeskalowaną formę. Cała kolekcja linii BIALCON to eksperyment ze sztuką, którą pokochasz.

Slider